संस्‍कृत शब्‍दकोश

संस्‍कृत हिन्‍दी अंग्रेजी शब्‍दकोश | SANSKRIT HINDI ENGLISH DICTIONARY

आज का शब्‍द | Word of the Day


शब्‍द : अपनयः
हिन्‍दी : हटा लेना‚ निकाल देना‚ अपकार
अंग्रेजी : taking away, expulsion, hurt, injury

विलोम : उपनयः
पर्याय : अपकारः‚ निवारणम्
शब्‍दप्रकार : पुं.
उदाहरण : ततः सपत्नापनयस्मरणानुशयस्फुरा – माघ. २⁄१४ ।


सर्वाधिक खोजे गये शब्‍द


आम्रम्


अंश्
अंश:
अंशकः
अंशनम्
अंशकम्
अंशयितृ
अंशल
अंशिन्
अंशुः
अंशुधर्म, अंशुमालिन, अंशुधर
अंशुमाला
हसन्ती
अंगुलीयकम्
मुद्रिका
अंजीरम्
अक्षोटम्
सन्धितम्
रुच्, स्‍वद्
अट्ट:
वरम्
अर्धोरुकम्, अन्‍तर्वस्‍त्रम्
अतिथि:, अभ्‍यागत:, प्राघुण:
आतिथेय:
आर्द्रकम्
विनिमय:
प्रभू
आयत्‍त:
अध्‍यापक:, शिक्षक:, उपाध्‍याय:
अब्रह्मण्‍यम्, अनर्थ:
दाडिमम्
अनुभव:
अनुसन्‍धानम्
अन्‍त:, अन्‍तरे
अन्‍नम्
शस्‍यम्
स्‍वीकरणम्
अवज्ञा
अनुपलब्धि:, अप्राप्ति:
लोकापवाद:, वार्ता
अभ्रकम्
आम्रचूर्णम्
दर्श:, अमावश्या
आम्रातकम्
आमलकम्
तिन्तिड़ी, तिन्तिड़ीकम्
कदलीफलम्
कपित्थं
कदम्ब:, नीपः
करमर्दकः
खदिर:
कंदमूलम्
पनसम्
खर्जूरम्
....
वृत्तकर्कटी
उदुम्बरम्
मधुकर्कटी
जम्बूफलम्
----
कालिङ्गः
निम्बुकम्, जम्बीरम्
नारिकेलम्
मातुलुङ्गं
स्वर्णक्षीरी
अमृतफलम्
मधुकर्कटी
बदरीफलम्
बिल्वम्
अनुपलब्ध
सीताफलम्
तूतम्
नारङ्गं
सेवफलम्
लीचिका
कर्णिकार:
कैरवम्
कुमुदम्
कुन्‍दम्
केतकी
पाटलम्
स्‍थलपद्मम्
मल्लिका
जपापुष्‍पम्
यूथिका
बन्‍धूक:
नवमालिका
मल्लिका
बकुल:
रजनीगन्‍धा
शेफालिका
मालतीपुष्‍पम्
अनुपलब्ध
अनुपलब्ध
अनुपलब्ध
मातुलुङ्गम्
अनुपलब्ध
चक्रवाकः

नमस्‍कार: ! स्‍वागतं ते व्‍याहरामि !

(नमस्‍कार ! आपका स्‍वागत है)